تماس با مسئولین

تلفن های عمومی دانشگاه:

تلفن : ۰۷۱ - ۳۷۳۵۴۵۰۰

نام واحد

فکس

تلفن

حوزه ریاست

۳۷۲۶۲۱۰۲

۳۷۳۵۳۵۱۱و۳۷۲۶۴۱۰۳

حوزه معاونت آموزشی

۳۷۳۵۴۵۱۴

۳۷۳۵۳۵۰۰

حوزه معاونت اداری مالی

۳۷۲۶۱۲۸۸

۳۷۲۶۴۱۰۶

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

۳۷۳۵۴۵۱۹

۳۷۳۵۳۵۱۰

کتابخانه

۳۷۲۷۰۰۴۷

۳۷۲۷۰۰۴۷

اداره حراست

۳۷۲۶۱۲۶۱

۳۷۳۵۴۵۱۵

انتظامات دانشگاه

۳۷۲۶۱۲۶۱

۳۷۳۵۴۵۱۷

حوزه طرح های عمرانی

۳۳۴۵۲۲۵۱

۳۶۴۰۷۱۵۳

مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

-------

۳۷۲۶۱۲۶۳

مرکز رایانه

-------

۳۷۲۶۴۱۰۵

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

۳۷۳۵۴۵۱۰

۳۷۲۶۱۳۹۱

دانشکده مهندسی شیمی و دانشکده شیمی

۳۷۳۵۴۵۲۰

۳۷۳۵۴۵۲۰

 

مدیریت دانشگاه صنعتی  شیراز

بلوار مدرس روبروی خیابان فضل آباد دانشگاه صنعتی شیراز-کد پستی ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶

تلفن :   ۰۷۱۳۷۳۵۳۵۱۱

دورنگار :  ۰۷۱۳۷۲۶۲۱۰۲

 روابط عمومی

تلفن۰۷۱۳۷۳۵۳۵۱۱

دورنگار :۰۷۱۳۷۲۶۲۱۰۲

پست الکترونیک :

 معاونت آموزشی

 تلفن :  ۰۷۱۳۷۳۵۳۵۰۰

دورنگار : ۰۷۱۳۷۳۵۴۵۱۴

معاونت اداری و مالی

تلفن - ۳۳۴۵۲۵۲۲ :  ۰۷۱۳۷۲۶۴۱۰۶

دورنگار :  ۰۷۱۳۷۲۶۱۲۸۸

  معاونت پژوهشی و فناوری

تلفن : ۰۷۱۳۷۲۶۹۱۹۲

دورنگار :  - ۰۷۱

  معاونت دانشجویی و فرهنگی

تلفن : ۰۷۱۳۷۳۵۳۵۱۰

دورنگار :  - ۰۷۱

مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تلفن:۳۷۲۶۱۲۶۳