حوزه معاونت اداری و مالی متشکل از  دو مدیریت امور اداری و مالی انجام کلیه امور اداری ، مالی ،منابع انسانی ، امور رفاهی ،پشتیبانی و تدارکات ، حفظ و حراست از اموال و تعمیر و نگهداری فضاهای دانشگاه را بر عهده دارد .این مدیریت شامل اداره‌های کارگزینی، رفاه کارکنان و دبیرخانه بوده و کلیه امور مربوط به فرآیند‌های اداری، رفاهی و کارگزینی دانشگاه را مدیریت می‌نماید.
خلاصه وظایف مدیریت امور اداری:
۱-اجرای سیاست ها و خط مشی های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری ، استخدامی و پشتیبانی
۲-تهیه و تنظیم آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذیربط
۳-مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و برنامه ریزی در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز
۴-نظارت بر حسن انجام فعالیتهای واحدهای تابعه و نظارت بر اجرای مقررات استخدامی
۵-سایر امور مربوط به مدیریت امور اداری دانشگاه